Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou

T&J print s.r.o.

Slovenská Ves 262

IČO: 54312914

so sídlom Slovenská Ves č.262, 05902 (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „zákazník“ alebo „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.doplnkynasvadbu.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.
b) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru prevádzkovateľom zákazníkovi, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) zákazníkom prevádzkovateľovi. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa) - špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo. - cena a spôsob platby za tovar - miesto dodania tovaru. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
c) Odoslaním objednávky zákazník uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. OBJEDNÁVKA
a) Všetky objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.doplnkynasvadbu.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
b) Vytvorenie objednávky nie je spojené s registráciou v našom e-shope. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-shopu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Po registrácii bude každému zákazníkovi pridelené osobné konto, pod ktorým mu budú vytvárané jeho objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkom zapamätať si pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
c) Podrobnejší postup ako zrealizovať objednávku personalizovaného tovaru nájdete v popise daných produktov.
d) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované a nie sú v stave výroby, resp. vyhotovené ak sa jedná o personalizovaný tovar (napr. hrnček s fotkou). Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom. 0919 163 181, info@doplnkynasvadbu.sk Pri objednávke personalizovaného tovaru, je možné objednávku stornovať cca do 6 hodín od vytvorenia objednávky. Následne už nezaručujeme, že to bude možné, keďže výrobok už môže byť zadaný do výroby alebo vyhotovený.
3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
a) Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
b) Internetový obchod www.doplnkynasvadbu.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy a podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník.
c) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných, údajov a náležitostí.
4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
a) V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu, pokiaľ nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (t.j. personalizovaný tovar a tovar s vlastným textom nie je možné vrátiť ani vymeniť, preto venujte prosím zvýšenú pozornosť pri voľbe veľkosti oblečenia a parametrov produktov. Všetky fotografie produktov na eshope www.originalnydarcek.sk sú reálne.Rozmery a veľkostné tabuľky Vám radi poskytneme e-mailom. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar s originálom dokladu o nadobudnutí späť na adresu prevádzkovateľa. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky.
b) Nepoškodený a nepoužitý tovar s originálom dokladu o nadobudnutí (faktúru) kupujúci zašle späť na adresu prevádzky: T&J print s.r.o ., Slovenská Ves 262. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
d) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené emailom (uveďte, požadované informácie), zaslané na info@doplnkynasvadbu.sk, alebo na poštovú adresu firmy.
e) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
f) Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o hrnček, alebo iný produkt s vlastným potlačeným motívom).
g) Ak ide o tovar uvedený v bode 4.c) (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek) a nastala chyba pri výrobe (napr. bol použitý iný motív, než požadoval zákazník), kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
5. DODACIE PODMIENKY
a) Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
b) Dodaný tovar zostáva, až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim, vlastníctvom predávajúceho.
c) Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do troch pracovných dní od prijatia elektronickej objednávky, resp. od pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny.
d) Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
e) Spôsob dodania tovaru je uskutočnené prostredníctvom Slovenskej pošty a to ako doporučená zásielka, balík na poštu alebo na adresu a expres kurier, doručenie na poštu alebo na adresu.
f) Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru.
g) Cena poštovného sa môže meniť v závislosti od hmotnosti balíka.
h) Pri objednávkach s výslednou cenou za tovar vyššou ako 65 € poštovné náklady prevádzkovateľ neúčtuje.
i) V prípade osobného odberu na našej prevádzke neúčtujeme žiadne poplatky. Vyzdvihnutie tovaru je možné cca do 1 - 3 pracovných dní od vytvorenia objednávky. O možnosti vyzdvihnutia informujeme e-mailom alebo telefonicky
j) Ak nebude objednávka odoslaná na dobierku vyzdvihnutá v lehote vyzdvihnutia, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, prípadne úhradu nákladov spojených s výrobou personalizovaného tovaru, ak tento tovar bol súčasťou objednávky.
k) Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami.
l) Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky.
6. PLATOBNÉ PODMIENKY
a) Ceny uvádzané na www.doplnkynasvadbu.sk sú konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.
b) V prípade špecifických požiadaviek kupujúceho, ktoré nie sú zahrnuté v cene produktu (napr. požiadavka o špeciálnu zložitejšiu úpravu fotografie) môže prevádzkovateľ požadovať prípadné poplatky za úkony. V takomto prípade bude o navýšení ceny prevádzkovateľ zákazníka bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.
c) Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
- Bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári. Tento spôsob platby je povinný ak bola objednávka poslaná e-mailom, alebo si zákazník vybral platbu bankovým prevodom vopred.
- Pri prevzatí tovaru formou dobierky (hotovosťou).
Pri osobnom odbere v mieste prevádzky neúčtujeme žiadne poplatky.
7. ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY
a) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 3 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
b) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
c) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
8. REKLAMÁCIA
a) Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
b) Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.
c) Reklamácie prosím posielajte na adresu prevádzky: T&J print s.r.o. Slovenská Ves 262 spolu s dokladom o nadobudnutí tovaru (faktúra) a sprievodným listom s popisom vady tovaru. Reklamovaný tovar neposielajte prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci, v prípade vrátenia tovaru, je povinný zaslať tovar formou listu alebo balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou, resp. priniesť osobne na adresu prevádzky.
d) V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
e) Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený.
f) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
g) Odstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).
h) Neodstrániteľné poškodenie: Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
h) V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
i) Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
j) Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
k) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby započítava. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
l) Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.
m) Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. n) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@originalnydarcek.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. o) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
p) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
9.
10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Ján Kamody ml. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
b) Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.
c) Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
d) Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.
e) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.